Tuloksen tekemisen salaisuus esimiestyössä
» » » Tuloksen tekemisen salaisuus esimiestyössä

Tuloksen tekemisen salaisuus esimiestyössä

Aihealue Esimiestyö | 0

Tämä kirjoitus on omistettu lähiesimiehille – teille arjen pyörittäjille, tuloksen tekijöille, tiimin tuelle ja turvalle.

 

Viime aikoina olen saanut työskennellä usean työroolissaan suhteellisen uuden esimiehen kanssa. On todella inspiroivaa nähdä ylpeys uudesta roolista, pieni jännitys tehtävässä onnistumisesta sekä vastuullisuus, jolla tehtävään suhtaudutaan.

Polku esimiesrooliin voi olla omannäköinen.

Joskus organisaatio haluaa palkita ansiokkaasti suorittavaa työtä tehneen vaativammalla ja haastavammalla työllä. Rooliin on voitu systemaattisesti hakeutua hankkimalla tarvittavaa käytännön osaamista ja omaehtoisestikin kouluttautumalla. Uusi esimies voi nousta tehtäväänsä tiimin sisältä tai tulla tiimin ulkopuolelta. Esimiesrooliin tulemiselle on monta polkua ja varmasti jokaisessa omat haasteensa. Esimiestyön alkamisen jälkeen on kuitenkin jokaisella esimiehellä näytön paikka.
Miten ottaa uusi rooli haltuun, päästä tavoitteisiin ja tehdä tulosta?

 

Esimies tarvitsee koko henkilöstönsä panoksen, niin ammattitaidon kuin positiivisen asenteenkin. Klikkaa ja Twiittaa

 

Paljastan heti alkuun, että esimiestyössä onnistuminen ei ole hurjan vaikeaa, ei vaadi taikatemppuja eikä ylipitkiä työpäiviäkään. Avain onnistumiseen on johtaminen. Se, miten osaan johtaa vastuualuettani ja itseäni.

Ota hetki aikaa ja pohdi, tunnistatko, mitä työltäsi oikeastaan odotetaan. Oletko osannut luopua asiantuntijuudesta tai tiimin työn tekemisestä, jotta aikaa vapautuu esimiestehtävien hoitamiseen?

Minun mielestäni yksi avain onnistumiseen johtamistyössä on, että olet esimiehenä kiinnostunut vähän kaikesta. Seuraat toimintaympäristössä ja alalla tapahtuvia muutoksia. Olet tietoinen kilpailijoiden liikkeistä ja asiakkaiden mielipiteistä. Ymmärrät, että esimiestyön kokonaisuuteen kuuluu toiminnan suuntaaminen sekä ihmisten ja asioiden johtaminen.

Kun olet ennen kaikkea kiinnostunut henkilöstösi hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä, ymmärrät mukauttaa painotuksia johtamisen eri osa-alueilla kulloisenkin tilanteen mukaan. Kukin tiimiläisistä kaipaa tukea erilaisissa vaiheissa. Tämän ymmärtäminen vaatii herkkyyttä kuunnella omaa tiimiään, kykyä keskittyä henkilöön ja olla aidosti läsnä.

 

Tuloksen aikaansaaminen ei ole arpapeliä, vaan johdonmukaista vuorovaikutuksellista johtamista. Klikkaa ja Twiittaa

 

Esimiestyön tekeminen helpottuu huomattavasti, kun hahmotat ensin itsellesi työn kokonaisuuden. Sen kaiken, mitä sinun tulisi johtaa ollaksesi menestynyt esimiestyössä. Kun hahmotat kokonaisuuden, osaat huomioida työn eri osa-alueet myös työn suunnittelussa ja ajankäytössäsi.

 

Mitä esimiehen sitten tulee johtaa?

 

1 Oman vastuualueen johtaminen

Operatiivista työtä johtavan lähiesimiehen tulee johtaa strategiaa omalla vastuualueellaan. Tämä tulee usein uusille esimiehille yllätyksenä, sillä strategian johtamisen koetaan usein olevan ylimmän johdon tehtävä. Lähiesimies on strategian käytäntöön viemisessä kuitenkin hurjan tärkeässä roolissa. Esimiehen tehtävä on tulkata ja avata tiimilleen ne asiat, joita strategiaan sisältyy. Kertoa, miten meidän tiimi tai kukin tiimiläinen voi omalla työpanoksellaan vaikuttaa siihen, että strategia toteutuu ja asetettuihin tavoitteisiin päästään.

 

Tiimin toimintasuunnitelma toimii tiekarttana, kun lähiesimies seuraa vuoden kierrossa asetettuja tavoitteita, kunkin tiimiläisen vastuualueita ja tuloksia. Lähiesimies johtaa strategiaa myös sillä, että seuraa kunkin tiimiläisen työn tulosta, antaa palautetta ja näin ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan.

 

Lähiesimiehet ovat moottori, joka varmistaa strategian toteutumisen käytännössä. Klikkaa ja Twiittaa

 

Esimiestyöhön kuuluu oleellisena osana myös toiminnan kehittäminen. Lähiesimiehen strategisen johtamisen kenttä näkyy sekä tiimin toiminnan että työkalujen systemaattisena kehittämisenä, mutta myös henkilöstön osaamisen kehittämisenä. Yhtenä tärkeänä osa-alueena lähiesimiehen työssä näen myös verkostoissa toimimisen, sillä se mahdollistaa tärkeän tiedon saamisen sidosryhmiltä. Verkostotapaamisissa esimiehellä on myös hyvä tilaisuus kertoa oman tiiminsä toiminnasta, erityisosaamisesta ja mahdollisuuksista osallistua tiimirajat ylittävään kehittämiseen. Mitä paremmin esimies on verkostoitunut, sitä parempi mahdollisuus hänellä on saada ennakoivaa tietoa muutoksista ja näin auttaa myös tiimiään varautumaan uusiin tilanteisiin.

 

2 Tiimin toiminnan ja suorituksen johtaminen

Lähiesimiehenä toimiessasi sinun on tärkeää ymmärtää tiimiläisten työtä. Ei niin, että sinun pitäisi olla yhtä hyvä asiantuntija tiimiläisen työssä kuin tiimiläinen itse, mutta niin, että pystyt tukemaan tiimiä onnistumaan työssään. On hyvä pitää mielessä, että sinä johdat yksilön lisäksi myös tiimiä. Teillä on tiimitasoiset tavoitteet ja kehität esimiehenä tiimiläisten osaamista niin, että tiimin osaamisen kehittyy.

 

Miten sitä tiimin yhteishenkeä ja suoritusta sitten voi johtaa? Palaverit ovat yksi hyvä esimerkki johtamisen foorumista, jossa voitte toimia yhdessä tiiminä. Muistathan kuitenkin, että palaverienkin tulee olla tavoitteellisia ja johdettuja tilanteita, jotta osallistujat kokevat ne aidosti hyödyllisiksi. Palaverit antavat mahdollisuuden yhteiselle keskustelulle, yhteisen mielipiteen muodostamiselle ja tarvittaessa myös ideoinnille ja kehittämiselle.

 

Esimiehen yksi tärkeimpiä tehtäviä on mielestäni kasvattaa jokaisen tiimiläisen työyhteisötaitoisuutta. Näin ollen tiimitasolla on hyvä keskustella myös palautekulttuurista, joka tiimissänne on. Hyvään työyhteisötaitoisuuteen kuuluu palautteen lisäksi osallistuminen ja toiminnan kehittäminen rakentavasti yhteistyössä muiden kanssa. Kannustavassa ilmapiirissä työkaverille uskaltaa antaa palautetta ja heittää ideoita vailla epäonnistumisen pelkoa.

 

3 Suorituksen johtaminen henkilöä tukemalla

Lähiesimiehenä tärkeä osa johtamistyötäsi on yksilön johtaminen. Kohtaaminen, kuuntelu, tukeminen, kannustaminen, inspirointi. Tämä on myös äärimmäisen vaativa osa-alue esimiestyössä. Tässä työssä sinun tulee viimeistään tutustua tiimiläiseen, tuntea hänet muutoinkin kuin työroolin kautta. Sinun tulee kohdata ihminen kokonaisuutena, jotta pystyt ymmärtämään, millaisista asioista hän koostuu, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä tai vähemmän tärkeitä ja millaista johtamista hän sinulta kaipaa.

 

Henkilön suorituksen johtaminen on haastavaa myös sen takia, että se vie työaikaasi melko paljon. Mutta ilman henkilöön vaikuttavaa johtamista on vaikea saada tuloksia tai tiimiä toimimaan hyvin. Yksi henkilön suorituksen tukemisen muoto on valmentava johtaminen. Valmentaminen ei kuulu pelkästään urheilumaailmaan, vaan paremman suorituksen aikaansaamista voi hyvin valmentaa esimerkiksi myyntityössä ja vuorovaikutuksessa.

 

Valmentaminen on osa päivittäisjohtamista, mutta pidemmänkin aikavälin kehittymistä kannattaa johtaa. Yksi hyvä työskentelytapa ja esimerkki pidemmän aikavälin suunnittelusta henkilötasolla on kehityskeskusteluiden pitäminen. Kehityskeskusteluissa on mahdollista katsoa henkilön menneen seurantakauden toteutuneita tuloksia, asettaa tavoitteet tulevalle toimintakaudelle sekä suunnitella osaamisen kehittämistä. Kehityskeskustelut pidetään tyypillisesti kerran vuodessa, mutta organisaatiosta riippuen sykli voi olla erilainen tai kehityskeskusteluja voi olla täydentämässä vaikkapa puolivuosittain pidettävät tuloskeskustelut. Tärkeää on muistaa, että vuosittain pidettävät kehityskeskustelut eivät millään riitä foorumiksi kohdata ihminen ja antaa palautetta. Kehityskeskustelut ovat kuitenkin yksi loistava työkalu johtaa strategiaa, asettaa työlle tavoitteet ja suunnitella yhdessä henkilön kanssa osaamisen kehittämistä.

 

4 Itsensä johtaminen

Yksi todella tärkeä, ellei tärkein johtamisen osa-alue on itsensä johtaminen. Lähiesimiehenä johdat omalla esimerkilläsi. Vaikka et aina huomaisikaan, tiimisi seuraa reaktioitasi, läsnäoloasi ja vastauksiasi eri asioihin. Itsensä johtaminen on siis valtavan tärkeä vaikuttamisen kanava!

Itsensä johtamisen peruskivi on oman lähiesimiestyön kokonaisuuden hahmottaminen. Tuo kokonaisuus on kaikkea sitä, mistä yllä kirjoitin: oman vastuualueen johtamista, tiimin suorituksen johtamista, yksilön suorituksen johtamista sekä itsensä johtamista. Oma rooli on helpompi ottaa haltuun, kun ymmärrät, mitä kaikkea sinulta odotetaan. Ja voithan myös kysyä tiimiltäsi, millaisen lähiesimiehen he itselleen haluaisivat. Oman näkemyksesi ja tiimin mielipiteen kautta alat hahmottaa, miltä juuri sinun työsi tulisi näyttää.

Itseään kannattaa johtaa omien vahvuuksien kautta. Oletko sinä pohtinut, mitkä ovat sinun osaamisessasi tai koulutustaustassasi sellaisia vahvuuksia, jotka kantavat työstä ja tehtävästä riippumatta aina? Tunnistatko sinua motivoivia asioita, joiden haluaisit näkyvän käytännön työssäsi? Nämä vahvuudet ja motivoivat asiat ovat varmastikin niitä, joista kannattaa pitää kiinni ja kehittää edelleen.

Varmasti myös sinulla on osaamisessasi kohtia, joita voisi edelleen kehittää. Oletko tunnistanut ne? Tai pohtinut, mitkä ovat asioita, jotka tuntuvat imevän energian sinusta pois? On todella tärkeää käydä myös tällainen keskustelu itsensä kanssa, koska kehitettäviä asioita kannattaa kehittää ainakin sille tasolle, että asia ei häiritse arjen työssä. Omaa osaamistaan kannattaa kehittää laaja-alaisesti.

 

Voi että, olisin voinut kirjoittaa tästä aiheesta vaikka kuinka pitkästi! Ja varmasti tulen vielä tulevaisuudessa palaamaan näihin aiheisiin syvemminkin.

 

Tämän kirjoituksen tavoitteena oli kuvata lähiesimiestyötä kokonaisuudessaan. Uusille esimiehille tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta ymmärrät, mitä kaikkea työltäsi odotetaan. Mutta myös kokeneempien esimiesten on aika ajoin hyvä palata perusasioihin. Työmme tai uramme ei ole suoraviivainen, vaan mutkitteleva ja monitahoinen matka. Näin ollen on tärkeää, että välillä pysähdymme perusasioiden äärelle. Jakautuuko aikani oikein eri työtehtävien välillä? Jaksanko innostua työstäni? Saavutanko tiimini kanssa meille asetetut tavoitteet?

 

Esimiestyössä menestymisessä tai tuloksen tekemisessä ei siis ole mitään salaista reseptiä. Kyse on siitä, että tulos ja tavoitteet toteutuvat, kun teen järjestelmällisesti työtä kaikilla johtajuuden osa-alueilla.

 

On ihan luonnollista, että jokin osa esimiestyön kokonaisuudessa tuntuu luontevammalta kuin toinen. Myös se on ihan luonnollista, että annamme aikaa niille töille enemmän, jotka ovat vahvuuksiamme. Mutta jotta voisimme johtaa tiimiämme tasapuolisesti ja laadukkaasti, tulee meidän huomioida johtamisen koko kokonaisuus – suuntaaminen, tiimin suorituksen johtaminen, yksilön tukeminen sekä itsen johtaminen. Vaativa, mutta mielenkiintoinen ja meidät esimiehet alati haastava kokonaisuus.

 

Tärkeintä on, että teet lähiesimiestyötä oman persoonasi kautta. Olet oma itsesi, uskallat hassutella ja näyttää myös heikkoutesi. Sellaisen esimiehen kanssa on helppo olla, jutella ja jakaa omia asioitaan, toiveitaan ja kehittymisen kohteitaan. Sellaisen esimiehen kanssa haluaa olla tekemässä tiimin tulosta yhdessä ja kehittää tiimin toimintaa entistä tuloksellisempaan suuntaan.

 

Innolla ja sydämellä.